شوینده هوشمند

مزیت رقابتی

بهترین مارک جرمگیر

به شوینده ای که بتواند کثیفی ها و آلودگی هایی که مدتی زیادی است روی سطوح مانده و مواد شوینده معمولی نمیتواند به راحتی آن ها را از بین ببرد جرم میگویند و به شوینده های قوی که میتوانند جرم را از بین ببرد جرمییر میگویند. ... ادامه مطلب